SkAS - Slovenská akustická spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
S veľkým žiaľom oznamujeme,
že dňa 25. decembra 2017 zomrel
vo veku 82 rokov
čestný člen našej spoločnosti

Prof. Ing. Július Puškáš, CSc.Česť jeho pamiatke. 


Slovenská akustická spoločnosť bola založená  30. 11. 2012, na základe dohody viacerých odborníkov zaoberajúcich sa problematikou merania, znižovania a hodnotenia zvuku a vibrácií .
Ustanovujúce valné zhromaždenie schválilo stanovy Spoločnosti a zvolilo orgány Spoločnosti.


Hlavným poslaním
Spoločnosti je:
- rozširovať poznatky získané v oblasti výskumu, vývoja a praxe a získavať vedeckých a  odborných pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj a popularizáciu odborov akustika a vibrácie na Slovensku,

- organizovať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné odborné akcie,

- spolupracovať s domácimi a zahraničnými subjektami  v odboroch akustika a vibrácie,

- p
rispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov, vydávať odborné publikácie a materiály, aktívne podporovať vzdelávanie a odbornú spôsobilosť v odboroch akustika a vibrácie,
- svojim členom poskytovať pomoc pri vedeckej a odbornej práci;
podporovať a iniciovať vedecké a výskumné aktivity členov Spoločnosti,
- vyvíjať legislatívnu, konzultačnú, znaleckú a normalizačnú činnosť;
spolupracovať s orgánmi zodpovednými za tieto činnosti.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky