Slovenská akustická spoločnosť
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Členovia

Členovia


Členovia

Jana Ambrózová
RÚVZ so sídlom v Poprade

Ľubica Argalášová
Ústav hygieny LF UK, Bratislava

Monika Bednárová
RÚVZ, Prievidza


Viktor B
éreš
Forster, Bratislava

Monika Biľová
EKOLA group, Praha, ČR

Alexandra Goga Bodn
árová
IbSolve, Košice


Tomáš Brenner
TOMEX Humenné

Pavol Brezina
PK UKF, Nitra


Michal Bugala
Elektrotechnická fakulta ŽU, Žilina

Pavol
Čekan
Materialovotechnologická fakulta STU, Trnava

Petra Daniško
Avekol, Žilina

Sakhia Darjaa
Ústav informatiky SAV, Bratislava

Martin Decký
Stavebná fakulta ŽU, Žilina

Dušan Dlhý
Stavebná fakulta STU, Bratislava

Dušan Dvořáček
RÚVZ, Bratislava

Tatiana Fajerová
RÚVZ, Prievidza

Renáta Feriancová
Avekol, Žilina

Dušan Franek
Akusta, Bratislava

Martin Hoťka
Martin Hoťka – SOUND, Bratislava

Zbyněk Hruška
LB-acoustics Messgeräte, Viede
ň

Stanislav Chomo
SONICA, Liptovský Mikuláš


Michal Jajcaj
ÚVZ SR, Bratislava

Martin Jambor
Technický skúšobný ústav, Piešťany


Jozef Juhár
Fakulta elektrotechniky a informatiky TU, Košice

Viola Juhásová
VEGA, Kraľovany

Ľudmila Juchová
UVZ SR, Bratislava

Milan Kamenický
Euroakustik, Bratislava


Jozef Kardoš
PRO BENEFIT, Púchov


Marianna Kolibíková
Klub ZPS vo vibroakustike, Žilina


Juli
án Kondelea
F BERG TU, Košice

Norbert Kopčo
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Marta Kováčiková
RÚVZ, Žilina

Alexander Krokker
Dopravoprojekt, Bratislava

Matúš Kunhart
DIAGNOSTIKA, Stráňavy

Zdeněk Kunhart

DIAGNOSTIKA, Stráňavy

Ida Ladániová
RÚVZ
, Trnava

Libor Ládyš
Ekola group, Praha

Adrian Lako
štík
Roadnig, Stupava

Pavol Liptai
Strojnícka fakulta TU, Košice

Ervin Lumnitzer
Strojnícka fakulta TU, Košice

J
án Mandula
Stavebná fakulta TU, Košice

Peter Máňa
AESCONSULT, Nitra


Juraj Medveď
Stavebná fakulta STU, Bratislava

Ladislav Mihalčík
SKY-ECO, Bratislava

Dušan Miklo
Nitra

Marek Moravec
Strojnícka fakulta TU, Košice

Milan Naď
Materiálovo technologická fakulta STU, Trnava


Miroslav Námešný
Pezinok

Blažej Pandula
F BERG TU, Košice

Lenka Pechancová
Klub ZPS vo vibroakustike, Žilina

Peter Petrák
Strojnícka fakulta STU, Bratislava


Ivan Pobjecký
TSÚ, Piešťany

Edua
rd Rojko
Euroakustik, Bratislava


Ján Roth
RÚVZ NRC, Poprad


Milan Rusko
ÚI SAV, Bratislava


Anna Rybárová
Avekol, Žilina

Jana Rzeszotová
PRO BENEFIT, Púchov

Brigita Salaiová
Stavebná fakulta TU, Košice

Ján Sobota
Klub ZPS vo vibroakustike, Žilina

Radoslav
Šabík
RÚVZ, Nitra

Jan Stěnička
Praha


Ján Šebok
SMÚ, Bratislava

Ján Šimo
Klub ZPS vo vibroakustike, Žilina


Ľubomír Štofan
Volkswagen Slovakia, Bratislava


Drahom
íra Tomášiková
RÚVZ, Žilina

Mari
án Trnka
Ústav informatiky SAV, Bratislava


Daniel Urbán

Stave
bná fakulta STU, Bratislava

Martin Vaculík
Elektrotechnická fakulta ŽU, Žilina

Peter Vanko
Ing. Peter Vanko, Michalovce


Jarmila Vargová
Avekol, Žilina

Zuzana Vr
ábliková
Bratislava


Eva Vasilečková
RÚVZ Trnava

Peter Zaťko
A&Z Acoustics, Bratislava


Júlia Zrneková
Stavebná fakulta STU, Bratislava

© 2019 SkAS
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky