Slovenská akustická spoločnosť
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Program 4. ročníka konferencie

6. jún 2016

09:00

Prezentácia účastníkov


Chairman

P R E Z E N T Á C I A  P R Í S P E V K O V
prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.

10:00

10:
15

10:30

10:45
11:
00

O meraní stresu z akustických parametrov hlasu
Milan RUSKO a kol.
Nové postupy pre stanovenie hlukovej záťaže vo vonkajšom prostredí

Milan KAMENICKÝ
Meranie a objektivizácia hluku pre účely ochrany zdravia

Ladislav MIHALČÍK
Environmentálne prínosy pre zníženie hluku, vibrácií a technickej seizmicity vyvolanej
električkovou dopravou v procese posudzovania EIS
Blažej PANDULA, Julián KONDELA, Michal BUGALA, Ján ŠIMO


/P
RESTÁVKA/


Chairman

P R E Z E N T Á C I A  P R Í S P E V K O V
Ing. Milan KAMENICKÝ

11:15

11:30

11:45

12:00


12:15

Hluk z vonkajších zdrojov a ich vplyv na nepriezvučnosť obvodových konštrukcií
Dušan DLHÝ, Peter PETRÁK, Peter ZAŤKO, Peter TOMAŠOVIČ
Problematika sociálnej expozície hluku u vulnerabilnej populácie

Ľubica ARGALÁŠOVÁ, A. FILOVÁ, K. HIROŠOVÁ, Ľ. ŠEVČÍKOVÁ, J. JURKOVIČOVÁ
Psychoakustické parametre želežničného hluku

Ervin LUMNITZER
Akustické pole priamkového zdroja nad pohltivým povrchom

Martin HOŤKA


/ OBED /


Chairman

P R E Z E N T Á C I A   S P O L O Č N O S T Í
Ing. Ján Šimo, CSc.

13:15

1
3:30

13:45


1
4:00

1
4:15

14:
30

14:45

15:00


15:15

Tlmenie hluku Forster
Viktor BÉREŠ
Armstrong akustické podhľadové systémy

Juraj BROZ
Meranie hluku a vibrácií, stanovenie hlukovej záťaže výpočtom, novinky

Milan KAMENICKÝ
Rigips – účinné riešenia v stavebnej akustike

Juraj MLYNARČÍK
Akustické stropy Vogl

Oliver POPIK
Systémové riešenia Knauf na ochranu pred hlukom

Juraj SLEZÁK
Akustické riešenia Obifon

Dušan ŠPIREK
Hluk ve škole jako v továrně
Viktor DYK

/ PRESTÁVKA/KÁVA / ČAJ /

Členovia SkAS

Valné zhromaždenie SkAS

15:30

16:00

Nečlenovia SkAS

18:00

Prezentácia

Valné zhromaždenie

/ VOĽNÝ PROGRAM /

/ VEČERA / SPOLOČENSKÝ VEČER /

7. jún 2016

09:30

Prezentácia účastníkov


Chairman

P R E Z E N T Á C I A  P R Í S P E V K O V
Ing. Ladislav MIHALČÍK, PhD.

10:00

10:
15


10:
30

10:45


11:00

Vplyv rozmiestnenia akustických panelov na vybrané parametre priestorovej akustiky
Júlia ZRNEKOVÁ
Zníženie normalizovanej hladiny krokového hluku použitím podložiek pod plávajúce podlahy –
výsledky experimentálnych meraní
Dušan DLHÝ, Peter TOMAŠOVIČ
Možnosti kvalitatívneho popisu zvukového prostredia
Matej KAMENICKÝ
Numerické metódy a ich využitie v priestorovej akustike
Izabela RIEČANOVÁ

/ PRESTÁVKA /


Chairman

P R E Z E N T Á C I A   P R Í S P E V K O V
Ing. Martin HOŤKA, CSc.

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15


12:30

13:00

Šírenie hluku zo schodiskových priestorov v bytových domoch – výsledky vybraných meraní
Dušan DLHÝ, Peter ZAŤKO, Peter PETRÁK, Peter TOMAŠOVIČ
Hluk v interiéri obytných budov – schody a schodiskové priestory
Dušan DLHÝ, Peter TOMAŠOVIČ, Peter ZAŤKO
Dá sa na hluk zvyknúť?
Ladislav MIHALČÍK, Ľubica ARGALÁŠOVÁ
Podklady pre zaradenie do kategórie rizika práce pre faktor „VIBRÁCIE“
Lenka PECHANCOVÁ, Ján ŠIMO, Ján SOBOTA
Dynamická analýza haly na spracovanie surovej nevypálenej anódy v Žiari nad Hronom
Daniel PAPÁN, Katarína DEMETEROVÁ

/ DISKUSIA A ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE KONFERENCIE /

/ OBED /

© 2019 SkAS
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky